Skiltvegleiar

Byantikvaren i Oslo har utarbeidd skiltvegleiar

Ny standard for tilstandsvurdering av verneverdige bygg.

1. oktober vil Standard Norge utgi den europeiske standarden for tilstandsanalyse av verneverdige bygningar, NS-EN 16096. Målet med standarden er å kunne kartlegge tilstanden, identifisere tiltak og definere naudsynt vedlikehald. Kommunar og eigarar får eit verktøy for meir heilskapleg vurdering.

Artiklar om bevaring og vern

Det er 70 år sia krigen braut ut. Gjenreisingsbyane er mellom 65 og 55 år gamle.

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Plan- og bygningslova set stadig strengare krav til energieffektivitet, både for nye og eksisterande bygningar. Denne studia om energieffektivisering av eldre bygningar viser at det er fullt muleg å kombinere kulturminnevern og energisparing. Både bustadblokk og husbankhus frå gjenreisingsperioden er med som døme.

Rensing og maling av mur og tre

Her er ein nettstad med mykje stoff om rensing og maling av mur og tre

Råd mot tagging på gamle murveggar

Nettstaden bygg.no har gode råd for å bli kvitt tagging