Hjem > Artikkel

Gjenreisingsarkitektane

200 namn og 900 verk i gjenreisingsbyane frå Elverum til Narvik

Hensikta med dette arbeidet er todelt. For det første trur vi det er å få interesse og respekt for ei bygning dess meir vi veit om bygninga si historie. Arkitekten, eller i det minste namnet på arkitekten, er ein bit av denne kunnskapen. For det andre håpar vi at lista kan gi inspirasjon til grundigare forsking i denne delen av norsk arkitekturhistorie, og vere til hjelp i førebuingsfasen av slike arbeid. Det kan finnast stoff til semesteroppgåver, bacheloroppgåver, masteroppgåver og dr.gradsavhandlingar gøymt i denne lista.

Lista, slik ho er no, er sikkert full av feil, misforståingar, uklåre og forvirrande punkt, og det er store kvite, flekkar på kartet. Men vi håpar på at interesserte og kunnskapsrike personar rundt omkring i dei ulike gjenreisingsbyane vil hjelpe til i ein dugnad for å rette alle feil og tette mange, store hól.
 Les lista her