www.gjenreisingsbyer.no

Betong

Utbetring av betongskadar på verneverdige betongkonstruksjonar reiser ein del problemstillingar som kan vere avgjerande for val av utbetringsmetodar.   Riksantikvaren har fått utarbeidd ein vegleiar for ulike metodar for karbonbatisering av betong.